ขันตักบาตรเบญจรงค์

ชื่อผลิตภัณฑ์ ขันตักบาตรเบญจรงค์ ลาย อัตลักษณ์ข้าวไทย สู่วิถีชุมชน
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP   ชัยนาทเซรามิค
ชื่อประธาน นายนฤมิตร เชี่ยวชาญ
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ตำบล ชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ 089-7087789

1.ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
กว่า 20 ปี ที่ชัยนาทเซรามิค เกิดมาพร้อมกับงานศิลป์ที่ทรงตุณค่า ท่ามกลางกลาใคนที่รักที่จะสืบทอดตำนานงานศิลป์ให้เป็นเรื่องราว จากรุ่นสู่รุ่น ในความคิด สืบสานหัตถศิลป์จากดินไร้ค่า กลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาอันวิจิตรการตา ด้วยฝีมือคนชัยนาท วันนี้ทุกชิ้นงานที่เราบรรจงสร้างสรรค์ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ความรัก ความใส่ใจ ด้วยจิตวิญญาณ เพื่อรักษามรดกทางภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป
2.เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story)
การทำบุญตักบาตร เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทย การถ่ายทอดงานศิลปะลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ข้าวไทย ลงบนขันตักบาตรเบญจรงค์ อันวิจิตรการตาผ่านลายเส้นที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตท้องถิ่น สู่สายตาชาวโลก
3.ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัด
เป็นการนำวิถีชีวิตของชุมชนชัยนาท ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทำนา ได้นำมาเป็นต้นแบบ
ในการเขียนลายที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชัยนาท โดยใช้ขื่อว่า “อัตลักษณ์ข้าวไทย สู่สายตาชาวโลก”
4. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
มีการพัมนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ ทั้งลวดลาย สีสัน การใช้งาน ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เช่น ลวดลายที่มีความประณีตสวยงาม โดยการนำวิถีชีวิตของชุมชน การทำนา มาเป็นลวดลายโดยการเล่านเรื่องผ่านบนชิ้นงาน ซึ่งเป็นอัตลัษณ์เฉพาะของชัยนาท โดยใช้คำว่า “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย ความภูมิใจของชาวชัยนาท” เพื่อสร้างความโดดเด่นและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

 


5.ด้านการตลาด
1.มีการพัฒนารูปแบบของสินค้าตลอดเวลา เพื่อหนีคู่แข่ง และเพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
2.มีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ประทับใจ
3.ช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลายช่องทาง คือมีโชว์รูมแสดงสินค้า เพื่อต้อนรับลูกค้าและ
นักท่องเที่ยว
4.มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไทม์ไลน์ กูลเกิ้ล มีการออกงานแสดง
สินค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ระบบโลจิสติคที่ทันสมัย
    5.มีการจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจที่จะทำให้ลูกค้าสนใจซื้อสินค้า เช่น ช่วงเกษียณอายุราชการ เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar