มาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชัยนาท ๒๕๖๖ (ITA)

ข้อ o1 โครงสร้าง
ข้อ o2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ o3 อำนาจหน้าที่
ข้อ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ o5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ o8 Q&A
ข้อ o9 Social Network
ข้อ o10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ o11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ o12 รายงายผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ o13 คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
ข้อ o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ o17 E-Service
ข้อ o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ o30 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติทิชอบ

ข้อ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ o34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy )
ข้อ o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ o36 การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
ข้อ o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ o41 รายงานผลดดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ o43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar