กระเป๋าผักตบชวา

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP   กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย
ชื่อประธาน นางจรวยพร  เกิดเสม
ที่อยู่  บ้านเลขที่  ๑๖/๑  หมู่ที่ ๗  ตำบลสรรพยา  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๕๓๖๓๘๓๙

๑.    ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการสืบทอดการจักสานจากไม้ไผ่ต่อจากยายทวด และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปลี่ยนจากไม้ไผ่มาทำการจักสานเส้นใยจากผักตบชวาแทน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีมากในพื้นที่ เป็นปัญหากีดขวางแนวทางน้ำ กลุ่มจึงนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

๒.    เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story)
เดิมกระเป๋าผักตบชวาที่กลุ่มทำการผลิตขึ้นมา ในช่วงแรกกลุ่มจะสำรวจตามความต้องการของตลาดก่อน แล้วค่อยเริ่มวางแผนในเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามลำดับ ดังนี้
๑.    การพัฒนาคน ทำโดยการแยกคน ตามวัย ได้ ๓ วัย ๑.วัยรุ่น ๒.วัยกลางคน ๓.วัยชรา ให้เรียนรู้จากคนทำงานที่ฝีมือดี มาหาค่าความต่าง แล้วนำหลักมาสอนการทำงานให้มีคุณภาพ
๒.    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ๑ ใบ ต้องมีคน ๓ วัย ในการผลิต
ซึ่ง กระเป๋าผ้าใบนี้ จะมีคน ๓ วัย มีส่วนร่วมในการถักทอจาก ซึ่งทอจากเส้นใยของผักตบชวา โดยใช้เครื่องทอ ถักทอด้วยความประณีต เห็นเป็นสายน้ำไหล ซึ่งหมายถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวสรรพยานั่นเอง
๓.    ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัด
จังหวัดชัยนาท มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และมีวัชพืชที่เรียกว่าผักตบชวาลอยอยู่เต็มลำน้ำ ซึ่งลักษณะเด่นของผักตบชวาจะมี ลำต้นยาว ขาว อวบ จึงทำให้ผักตบชวาของที่นี่สวยกว่าที่อื่น จึงก่อให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผลงานจากผักตบชวา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

 

๔.    ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ปกติกระเป๋าจากผักตบชวาจะใช้วัสดุชนิดเดียว ไม่มีการผสมผสาน แต่กระเป๋าใบนี้ จะเพิ่มมูลค่าโดย
๑.ใช้หนังมาประกอบกับผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการเย็บหนังด้วยมือ เพื่อเป็นการเดินเส้นหนังตบแต่งให้ดูเด่นขึ้น
๒.การพัฒนาในเรื่องความคงทน ให้มากขึ้นกว่าเดิม

๕.    ด้านการตลาด
๑.    กลุ่มเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้า ผ่านทาง เพจ Facebook หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆ
๒.    การทำงานร่วมกับบริษัทที่ส่งออก โดยฝากสินค้าไปแสดงต่างประเทศทำให้สามารถกระจายสินค้าไปในตลาดยุโรปได้

 

ที่มา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนา

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar