น้ำตาลโหนดแท้

ชื่อผลิตภัณฑ์  น้ำตาลโหนดแท้
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  กลุ่มอนุรักษ์ตาลโตนด
ชื่อประธาน  นางสมนึก  เหมือนมา
ที่อยู่ บ้านเลขที่  9  หมู่ที่       ตำบล  ห้วยกรด  อำเภอ สรรคบุรี  จังหวัด ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์   087 - 2090764
1. ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
        การทำน้ำตาลโตนดเป็นอาชีพของคนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และทำกันมากในอดีตรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมาเป็นอาชีพภูมิปัญญาของคนตำบลห้วยกรด เป็นอาชีพรองจากการทำนา ปัจจุบันยังมีผู้ทำน้ำตาลโตนดหลายครอบครัว ฤดูกาลทำน้ำตาลโตนดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม จะมีผลิตน้ำตาลโตนดมาก การเก็บผลผลิตน้ำตาลโตนดช่วงเช้า – เย็นต่อ 1 วัน ผลผลิตที่ได้จากดอกตาล
2. เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story)
        การทำน้ำตาลโตนดหยอดถ้วย ช่วงฤดูน้ำตาลโตนดมีผลผลิตมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนแปรรูปน้ำตาลสด เป็นน้ำตาลสดแพคขวด เป็นสินค้าที่นิยมบริโภคในชุมชนและส่งขายออกพื้นที่ไม่มีสารเจือปนใดๆ ผสม มีรถชาติหอมหวาน ทานแล้วสดชื่น เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นอย่างดี
3. ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัด
        น้ำตาลโตนดของตำบลห้วยกรด เป็นที่รู้จักกันมานาน ทั้งในและนอกจังหวัดชัยนาท เนื่องจากรสชาติที่ไม่เหมือนใคร ถ้าพูดถึงน้ำตาลสดแล้วต้องนึกถึงน้ำตาลสดที่ตำบลห้วยกรด จังหวัดชัยนาทเท่านั้น  อีกทั้งต้นตาลโตนดเป็นสัญลักษณ์ของตำบลหัวยกรด และเป็นจุดเด่นของจังหวัดชัยนาท ในอนาคตเชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดสดแท้ จะสามารถเป็นสินค้าส่งออกหลักของจังหวัดชัยนาทได้อย่างแน่นอน
4. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
        จากเดิมการแปรรูปน้ำตาลโตนดหยอดถ้วย เปลี่ยนรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่มจากน้ำตาลสดแพคขวด  และเพิ่มปริมาณการขายได้มากกว่า ทำน้ำตาลโตนดหยอดถ้วย และสะดวกต่อการผลิต และการจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าสินค้าให้ดีขึ้น
5. ด้านการตลาด
        ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดแพคขวดได้เผยแพร่  โดยได้ไปจำหน่ายในงานต่าง ๆ ซึ่งมีผู้บริโภคสนใจจำนวนมาก มีทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าหน้าใหม่  ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค มีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตน้ำตาลสดปลูกต้นตาลโตนดเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทต่อไป

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar