บทเพลงกระทรวงมหาดไทย ความหมายเพลง และการนำไปประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "๑๓๐ ปี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหัวใจ ส่งความรักความห่วงใย ให้ประชาชน"

บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ความหมายเพลง และการนำไปประชาสัมพันธ์
ภายใต้แนวคิด "๑๓๐ ปี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหัวใจ ส่งความรักความห่วงใย ให้ประชาชน"
ด้วยประโยคสำคัญของการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย คือ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ที่ใช้มาอย่างยาวนานจึงนำมาใช้ในการประพันธ์เป็นบทเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยกลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๙ เพลง เพลงประจำภาค เผยแพร่ในการประชุม งานอีเวนท์ต่าง ๆ ของภาค
๑.ม่วนอ๊กม่วนใจ เป็นการนำเอานโยบายบริหารภาคเหนือของกระทรวงมหาดไทย มาแต่งเป็นบทเพลงภาษาถิ่น เพื่อให้ซึมซับได้ง่ายว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปวางแผนอะไรให้ เช่น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำให้ประชาชนมีรายได้ สุขกายสบายใจ โดยมีการใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่นอย่าง สะล้อ ซอ ซึง เพื่อให้ความรู้สึกแห่งอารมณ์ภาคเหนือชัดเจนขึ้น
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในงานประชุม งานอีเวนท์หรือกิจกรรมของจังหวัดในภาคเหนือ
๒.ม่วนชื่นโฮแซว เป็นการนำเอานโยบายบริหารภาคอีสานของกระทรวงมหาดไทย มาแต่งเป็นบทเพลงภาษาอีสาน เพื่อให้ซึมซับได้ง่ายว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปวางแผนอะไรให้ เช่น เกษตรอินทรีย์ศูนย์กลางการแพทย์ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยใช้นักร้องและนักดนตรีอีสานแท้ ๆ มาสื่อสารบทเพลงนี้แนวทางการเผยแพร่
เปิดในงานประชุม งานอีเวนท์หรือกิจกรรมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ๓.บายใจหรอย เป็นการนำเอานโยบายบริหารภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย มาแต่งเป็นบทเพลงภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ซึมซับได้ง่ายว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปวางแผนอะไรให้ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งยังพูดถึงลักษณะเด่นของภาคใต้ที่มีทะเล ภูเขา และสังคมพหวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่น แต่ใช้ดนตรีแนวเร็กเก้ มาช่วยสร้างให้บรรยากาศทะเลชัดเจนขึ้น
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในงานประชุม งานอีเวนท์หรือกิจกรรมของจังหวัดในภาคใต้
๔.ชื่นใจฮิ เป็นการนำเอานโยบายบริหารภาคตะวันออกของกระทรวงมหาดไทย มาแต่งเป็นบทเพลงเพื่อให้ซึมซับได้ง่ายว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปวางแผนอะไรให้ เช่น เศรษฐกิจสีเขียว มหานครผลไม้เมืองร้อนเอเชีย ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยใช้ภาษาที่เล่นกับคำว่า ฮิ และใช้จังหวะดนตรีที่น่ารักสนุกสนานมาเดินเรื่องให้ฟังแบบเพลิดเพลิน
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในงานประชุม งานอีเวนท์หรือกิจกรรมของจังหวัดในภาคตะวันออก
 ๕.ดีต่อใจ เป็นการนำเอานโยบายบริหารภาคกลางของกระทรวงมหาดไทย มาแต่งเป็นบทเพลงเพื่อให้ซึมซับได้ง่ายว่ากระทรวงมหาดไทยได้ทำอะไรบ้าง เช่น น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแบรนด์ไทย มหาดไทยเชิงรุก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อนำพาประเทศไทยให้ยั่งยืน โดยออกแบบผ่านดนตรีเพลงพื้นบ้าน แต่ใช้เครื่องดนตรีทันสมัยมาเรียบเรียง มีลูกคู่มาร้องรับสไตล์เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ ฯลฯ
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในงานประชุม งานอีเวนท์หรือกิจกรรมของจังหวัดในภาคกลาง

เพลงอีเวนท์ เผยแพร่ในงานอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเพลง โดยเปิดต่อจากเพลงประจำภาค
๖. เกิดมาเป็นนายก ฯ ประเทศไทยมีนายกเยอะ ตั้งแต่นายก อบต. นายก อบจ. นายกเทศมนตรีจนถึงนายกสมาคมต่าง ๆ เพลงนี้จึงเป็นการบอกเล่าภารกิจที่แสนยุ่งยากให้เข้าใจได้ง่าย แสดงถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชน แนวเพลงเป็นลูกทุ่งแนวสนุกสนาน
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในงานอีเวนท์หรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. คิดถึง อปพร. คนดี บทเพลงของ อปพร. เพื่อให้คนทำงานจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลาของตนเองได้รับความรู้สึกดี ๆ เมื่อได้ฟังเพลงนี้ แต่เขียนในมุมมองของความรัก คิดถึงห่วงหา โดยออกแบบให้เป็นแนวเพลงเพื่อชีวิต หวานซึ้งกินใจ
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในงานอีเวนท์หรือกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๘. Change for Good นำแนวนโยบายการบริหารงานของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการ Change for g๐0d ให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อโลกที่ดีกว่า รวมถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มาแต่งเป็นบทเพลงให้ร่วมสมัย สนุกสนาน โดยมีเป้าหมายที่ข้าราชการและบุคลากรรุ่นใหม่ของกระทรวงมหาดไทย
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในการประชุม งานอีเวนท์หรือกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย การประชุมกรมการจังหวัด การตรวจติดตามการปฏิบัติงานและการลงพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ
๙. รี รี รี เป็นการเชิญชวนให้คนในประเทศ ลุกขึ้นมาทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดย บอกวิธีการทำ และประโยชน์ในการนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยหมัก มาแต่งเป็นบทเพลงให้สนุกสนานร่าเริง โดยผู้รณรงค์เชิญชวน คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่ง รีรีรี มาจากคำว่า รีดิวซ์; Reduce (ใช้น้อย)Reuse; รียูส (ใช้ซ้ำ) และ รีไซเคิล; Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)
แนวทางการเผยแพร่ เปิดในงานอีเวนท์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนการรณรงค์ให้แยกขยะ หรือเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ สอนวิธีทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar