โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดชัยนาท

 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดชัยนาท
         สุนัข และแมว เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมเลี้ยงกัน นับเป็นระยะเวลายาวนาน โดยให้ความใจใส่ดูแล อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้ว สถานที่เลี้ยงยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะสถานที่คับแคบ จนทำให้ภาระการเลี้ยงดูสัตว์ ย่อมมีผลกระทบแน่นอน เช่น นำสุนัขหรือแมวไปปล่อยยังสถานที่ต่างๆ โดยเป็นการให้สัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์เร่ร่อน สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นเป็นหลักแหล่ง อีกทั้งในศาสนสถานต่าง ๆ เกิดการขยายพันธุ์ จนทำให้สุนัข และแมว มากจนเกินควบคุม นอกจากนี้ ยังเป็นบ่อเกิด ให้สัตว์ดังกล่าวติดเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้า เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ ในการนำสัตว์ไปฉีดวัคซีน
              จังหวัดชัยนาท จึงเล็งเห็นความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยให้จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า ในคน และสัตว์
        ทั้งนี้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีประราชประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้า หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และจังหวัดชัยนาท

 


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar