สถาบันพระบรมราชชนก ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนศึกษา ที่จังหวัดชัยนาท

สถาบันพระบรมราชชนก ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนศึกษา ที่จังหวัดชัยนาท
           วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ ห้องสมุด อาคารเรียน 3 ชั้น 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกเจ้าภาพร่วมดำเนินการ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี      นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นสักขีพยาน ฯ
            ทั้งนี้การจัดดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 3 และทำข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี              เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับปริญญาตรี ทั้งคณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์,  และคณะแพทย์ศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีวิทยาลัยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้อย่างทั่วถึง
             กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ได้ขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการลงนามทั้งหมด 89 โรงเรียน มีนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนที่ร่วมลงนามฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 784 คน
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar