จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด
              วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. ที่บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 หรือสภากาแฟ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น โดยมีศาลจังหวัดชัยนาท อัยการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดชัยนาท ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความผูกพันต่อองค์กร อันจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดชัยนาทในทุกด้าน รวมทั้งเป็นการแนะนำส่วนราชการ ให้ได้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน       
             สำหรับกิจกรรม "สภากาแฟ” จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 1 ของในปีงบประมาณ 2567 และประจำทุกเดือน โดยจะมีหน่วยงานต่าง ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และในครั้งถัดไปหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ร่วมกันเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในเดือนธันวานคม 2566
ส.ปชส.ชัยนาท

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar